Polygraph

תשלום אגרת עובדים פלסטינים

תמונה של תשלום אגרת עובדים פלסטינים

תשלום אגרת עובדים פלסטינים – העסקת עובדים פלסטינים בישראל ניתנת בענפי עיסוק בהם קיים מחסור בעובדים ישראליים, תחת קביעת מכסות העסקה מגבילות, והיתר העסקה שעל המעסיק לקבל מן הרשויות, עבור כל עובד.

היתר זה מחייב את המעסיק בהקפדה על נהלי העסקה וחבויות שאינן מנת חלקו בעת העסקת עובדים מקומיים, והבנה מעמיקה של הליכי גיוס והעסקה, תשלום אגרת עובדים פלסטיניים, דיווח שכר, תשלום לעובדים והפרשת חבויות מעביד וניקויי עובד, וכן תשלום של אגרות המחויבות בחוק.

עלותו של העסקת עובד זר אינה מסכמת בחבויות תשלום שכרו ועלויות התנאים הסוציאליים המחויבים בחוק, ועשויות לכלול תשלום אגרת עובדים פלסטיניים, עלויות גיוס והשמה אל מול חברות חיצוניות והיטלים נוספים, אך למרות הכל ההעסקה של העובד הפלסטינאי תשאר יותר זולה מההעסקה של עובד זר אחר שכן המיסים וההיטלים אשר מושתים על המעסיק הן הרבה ביותר מ 50% מאשר המיסים שמשולמים בגין העסקת עובד זר מחו"ל אחר לרבות עובדים מאריתריאה

תשלום אגרת עובדים פלסטינים- סוגי אגרות והיטלים

אגרת היתר העסקה לעובד- או התניית מתן ההיתר בהפקדת ערובה להבטחת תשלומי החובה לעובד כבר בהליך הגשת הבקשה להיתר העסקה של עובדים פלסטיניים, בחלק מענפי התעסוקה ובמיוחד בענף החקלאות למעסיקים חדשים ו/או למעסיקים אשר מגדילים משמעותית את כמות המכסה שלהם, נדרש המעסיק לתשלום אגרה, המהווה חלק בלתי נפרד מהמשך ההליך ומימוש היתר ההעסקה. אישור התשלום יידרש מן המעסיק בהמשך, כתנאי להנפקת ההיתר, לרישום העובד ולהפקת רישיון עבודה עבורו.

אגרות והיטלים

אגרת הארכת רישיון לעובד זר- נדרשת במקרה בו תוקף היתר ההעסקה הסתיים, בליווי בקשת חידוש היתר העסקה וכתנאי להמשך ההליך.

אגרה שנתית- בחלק מענפי התעסוקה נדרש תשלום בגין אגרה שנתית בגין העסקת עובד זר/עובד פלסטיני.

היטל השוואה- היטל השוואה הוא בבחינת חבות תשלום אגרת עובדים פלסטינים, אשר נועדה להשוות את השכר של עובדים פלסטיניים אשר מועסקים בישראל לתנאי השכר של העובדים הישראליים. היטל זה מועבר על ידי המעסיק ליחידה לשירות מעסיקים מטעם משרד הגירה והאוכלוסין.

תחשיב היטל השוואה נקבע באחוזים וביחס לדרגת השכר.

התחשיב נקבע על ידי היחידה לשירות מעסיקים, בהתבסס על תחשיבי השכר שנקבעו ועל פי דיווח השכר ויומן ההעסקה שהעביר העובד.

המידע יועבר ליחידה לשירות מעסיקים על ידי המעסיק על ל-5 בכל חודש העוקב לחודש העבודה, יאושר על ידם בהליך החזרת מסמכים, כאשר המעסיק יקבל במעמד זה מן היחידה את סכום החבות בעבור תשלום אגרת עובדים פלסטינים- בפירוט לכל עובד בנפרד.

את התשלום על המעסיק להעביר לא יאוחר מיום ה-15 באותו חודש.

כיצד ניתן להעביר תשלום אגרה?

תשלום אגרת עובדים פלסטינים ישולם במעמד הגשת בקשת היתר העסקה בענפים המחייבים אגרה זו, ובעת הגשת בקשת חידוש היתר העסקה ו/או חידוש רישיון עבודה לעובד קיים.

מעסיק אשר מנהל את הליך הגשת הבקשה באופן עצמאי יוכל להסדיר את התשלום באתר הממשלתי כחלק מהליך הגשת הבקשה, תשלום טלפוני אל מול נותני השירות ביחידה או לבצע תשלום כנגד שובר בבנק הדואר.

חשוב לציין כי מכסות ההעסקה לעובדים פלסטיניים הן מכסות מגבילות והתחרות על מימוש ההיתרים בקרב מעסיקים בענפים השונים היא גבוהה. מומלץ לנהל את ההליך הבקשה להיתר או לחידוש היתר באמצעות עורך דין אשר מתמחה בתחום. ליווי של עורך דין בהליך יסייע בקידום הבקשה, בהליך בירוקרטי מהיר יותר ובהגדלת הסיכויים לקבלת האישור. עורך דין המומחה להעסקת עובדים זרים פועל ביעילות אל מול הרשויות הרלוונטיות, מכיר היטב את התנאים והתקנות ויחסוך למעסיק זמן רב, גם בניהול הבירוקרטי, העיסוק בטפסים ותשלומי האגרות.

גם העברת תשלום בגין היטל השוואה ניתן לבצע באמצעות עורך דין מייצג, אשר מלבד הניהול הטכני של ההליך, יבטיח מעקב אחר ניהול של יומן העסקה, פיקוח על העסקה כחוק לצד הגנה על הזכויות והאינטרסים של המעביד, והגנה עליו הן מפני חבויות תשלום עודף והן מפני קנסות והשלכות של העסקת עובד זר שלא על פי התקנות והחוק. להתייעצות עם תנופה לתעסוקה העסקת עובדים זרים חייגו 073-7773886

התחל שיחה בווצאפ
היי, איך אפשר לעזור?
התחל שיחה
שלום איך נוכל לעזור?
Skip to content