Polygraph

רישום קבלני שיפוצים

תמונה של רישום קבלני שיפוצים

ענף השיפוצים בישראל הוא ענף פרוץ, כאשר המונח שיפוצים הוא מונח כללי, ומאפשר לבלתי מקצועיים לקחת בו חלק, ללא דרישות ופיקוח, באופן שפוגע בסופו של יום בצרכני השירות הלקוחות.

ההחלטה על רישום קבלני שיפוצים על ידי רשם הקבלנים, מיועדת לבלום את התופעה ולספק בידי הציבור כלי למיפוי ולאיתור אנשי מקצוע הפועלים תחת פיקוח ועומדים בתבחינים מקצועיים מחמירים.

מהו הליך רישום קבלני שיפוצים

בעל מקצוע בענף השיפוצים, אשר מעוניין במעמד קבלן רשום המתועד בפנקס רשם הקבלנים, נדרש לבצע הליך רישום קבלני שיפוצים, בהתאם לתנאים הבאים:

  • השכלה- רישום קבלן שיפוצים דורש הסמכה מסוג: מהנדס, הנדסאי או מנהל עבודה מוסמך באמצעות מוסד מוכר על ידי משרד העבודה והמסחר.
  • ניסיון- הצגת ניסיון מעשי בן 5 שנים לכל הפחות בענף השיפוצים, כשכיר או כעצמאי.
  • קורסים והכשרות- למידה ועמידה בהצלחה במספר הכשרות ייעודיות בנושאים מהותיים בניהם: בטיחות בעבודה, קריאת תכניות הנדסיות, חומרי בינוי וחומרים מסוכנים.
  • מבחן רשם הקבלנים- עמידה למבחן בן שני שלבים הכולל עשרות שאלות מקצועיות הנוגעות למגוון תחומי עיסוק רלוונטיים ובאים לבחון את בקיאות המועמד בנתונים ובמידע הנדרש לצורך ביצוע העבודות הכלולות בענף באחריות ובמקצועיות.

בעמידה בהצלחה בכל הדרישות הללו, יזכה בעל המקצוע הפונה לקביעת רישום קבלני שיפוצים בפנקס הרשם הארצי.

מדוע כדאי לבצע רישום קבלני שיפוצים

תחום השיפוצים מניח לבעלי מקצוע רבים, בניהם בעלי הסמכות, ידע ומוניטין מקצועי ראוי, להוסיף וליטול על עצמם מגוון עבודות בענף, באופן חוקי וללא ביצוע כל עבירה. מדוע למעשה מומלץ לבעל מקצוע מוכר לחתור ולבצע רישום בפנקס הקבלנים?

רישום בפנקס הקבלנים מסייע   לבעלי מקצוע וטומן בחובו מספר יתרונות:

  • רישום קבלני שיפוצים – אפשרות להגיש מועמדות לעבודות המצויות תחת מכרזים ציבוריים וממשלתיים.
  • זכאות לקבלת עבודות שיפוצים בהיקף כספי גבוה במיוחד, על פי הסיווג.
  • רישום בפנקס הקבלנים אשר חשוף לציבור.
  • אסמכתא ומוניטין בעלי ערך בענף המעניקים יתרון בשוק תחרותי.
  • אפשרות לרכישת פוליסות ביטוח ציוד וביטוחים מקצועיים, המותנים ברישום על ידי חברות הביטוח.

מהו סיווג קבלני

כל קבלן, בכל ענף ותחום עיסוק, אשר נרשם בפנקס הקבלנים, ירשם תחת קוד המייצג את תחום העיסוק (רישום קבלן שיפוצים נרשם תחת קוד 131) .

נוסף לזאת, סיווג קבלנים נחלק לחמש קבוצות, כאשר כל קבלן רשום מקבל סיווג רשום במספר 1-5. המספר מייצג את סכום התקרה של היקף העבודות אותן זכאי הקבלן לקחת על עצמו. כל רישום קבלן בפנקס הקבלנים יתחיל בספרה 1.

קבלן רשום יוכל להגיש בקשה לשינוי והעלאת הסיווג הקבלני לאחר שנת עבודה מלאה תחת הסיווג הקיים. בקשת שינוי הסיווג תתבצע אל מול רשם הקבלנים, במסגרתה יידרש הקבלן להוכיח כי עמד בהיקפי העבודה שמאשר הסיווג בו הוא מצוי, בהיקף של 70% לכל הפחות, בפרויקט אחד או לחילופין בביצוע שני פרויקטים אשר סכומם הכולל מגיע לתקרה האמורה במלואה.

עוד שירותים שמשרדינו מספק:

עורך דין עובדים זרים >> | אישור העסקת עובדים זרים >>

כיצד מתבצע הליך הרישום

הליך רישום קבלן שיפוצים אל מול רשם הקבלנים מתבצע תחת תנאים מוקפדים וחובת הוכחה החלה על המבקש לעמידה בתנאי השכלה, ניסיון מעשי, היקף עבודות שבוצעו על ידו ועוד.

מומלץ לנהל את הליך הרישום באמצעות חברה ו/או עורך דין מומחה בתחום. להתייעצות עם חברת תנופה לתעסוקה לתעסוקה חיגו עכשיו – 073-7773886

התחל שיחה בווצאפ
היי, איך אפשר לעזור?
התחל שיחה
שלום איך נוכל לעזור?
Skip to content