Polygraph

רישום קבלנים

רישום קבלנים בפנקס הקבלנים אינו בא להעיד על מקצועיות הקבלן, או על איכות עבודתו, ויחד עם זאת רישום קבלנים היא פעולה אשר מביאה לפתיחת דלתות ואופק תעסוקתי נרחב יותר עבור כל קבלן.

התנאים הנבחנים המעמד רישום קבלנים נוגעים למספר פרמטרים:

וותק בעבודה וניסיון בתפקידים ביצועיים

הדרישה לוותק ולניסיון מבצעת אבחנה בין בקשת רישום לקבלן בניה ראשי לבין בקשה לרישום עבור קבלני משנה המחזיקים בתחום מומחיות ועיסוק ספציפי.

נדרש ניסיון בעבודה כשכיר או כעצמאי בתפקיד שטח ביצועי בתחום האמור.

הדרישה לניסיון ולוותק בעת הגשת בקשת רישום קבלנים בענף ראשי משתנה בהתאם לרמת ההשכלה:

הנדסאי בניה- נדרש לארבע שנות ניסיון מתוך שמונה השנים שקדמו לבקשה.

מנהל עבודה מוסמך- נדרש לשש שנות ניסיון מתוך שתיים עשרה השנים שקדמו לבקשה.

מהנדס בניה או אדריכל- נדרש לשנתיים ניסיון מתוך חמש השנים שקדמו לבקשה.

ללא השכלה רלוונטית- מי שאינו מחזיק בכל השכלה רלוונטית ומעוניין להגיש בקשת רישום קבלנים, נדרש להעסקה ישירה של שני עובדים שכירים בעלי ההשכלה והניסיון הרשומים מעלה, בוותק העסקה בן שנה אחת לכל הפחות.

בקשה לרישום עבור קבלן משנה (דוגמת: קבלן איטום, קבלן חשמל, קבלן אינסטלציה, קבלן שיפוצים, קבלן שלד) נדרש להציג ניסיון בן חמש שנים בעבודה בתחום המוגדר, בעשר השנים שקדמו לבקשה.

נוסף לזאת, בקשת רישום קבלנים עבור קבלן משנה דורשת הצגת תעודה רלוונטית (הסמכת חשמלאי, קורס קבלני שיפוצים, קורס קירור ומיזוג וכדומה).

עמידה בהצלחה במבחן רישום קבלנים

לאחר הגשת טפסי הבקשה והמסמכים הראשוניים, יידרש המבקש להוכיח בקיאות מקצועית בתחום העיסוק עבורו הוא מבקש רישום בפנקס הקבלנים באמצעות עמידה למבחן רישום קבלנים.

ניתן לגבל גישה עצמאית לרישום ולביצוע המבחן אל מול רשם הקבלנים או באמצעות גוף אקדמי מוסמך על ידי משרד העבודה והרווחה, כחלק מביצוע קורס מקצועי/קורס הכנה למבחן רישום קבלנים הניתן על ידי הגוף האמור.

אופי המבחן והיקף השאלות משתנה בין תחומי העיסוק השונים.

מבחן עצמאי יהיה ארוך ומקיף יותר ביחס למבחנים המאושרים עבור תלמידי המוסדות והמכללות.

אי הצלחה במבחן בכל מעמד דורשת תקופת המתנה בת שישה חודשים בטרם הזכאות לביצוע מבחן חוזר.

מבקשי רישום בתחום קבלני שיפוצים קטנים המוכיחים עמידה בדרישות הניסיון וההשכלה- זכאים לפטור מביצוע המבחן כתנאי לרישום.

עבר נקי

חוק רישום קבלנים – קבלן רשום הוא מעמד נושא אחריות, אישית וכלכלית, והדרך לרישום בפנקס הקבלנים מחייבת גם הוכחת ניקיון כפיים. המבקש יידרש להציג אסמכתאות המוכיחות כי הוא נקי מתביעות והרשעות הנוגעות לתחום העיסוק בתקופה בת שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, כמו גם ניקיון כפיים כלכלי: ללא עבר של חדלות פירעון ו/או חברות בתאגיד בהליכי פירוק.

למעבר לעמוד אישור העסקת עובדים זרים >>

מהם היתרונות לרישום בפנקס הקבלנים?

לאור הדרישות המחמירות והתהליך הנדרש עולה למעשה השאלה מה היתרון הניתן לבעלי מקצוע בענף הבנייה על כל תחומיו, לחתור לרישום בפנקס הקבלנים?

ניכר כי הגידול ההולך וגובר בקצב הבקשות לרישום מעיד יותר מכל על נחיצותו ויתרונותיו:

מיתוג ומוניטין- לקוחות פרטיים ועסקיים יעדיפו לעבוד עם קבלן רשום, בעוד שאיש מקצוע ללא הרישום האמור עשוי להיות מתויג כשרלטן (חאפר בלשון העם).

לסיכום

רישום קבלנים – היקף העבודה- התואר קבלן רשום מאפשר קבלת עבודות בהיקף כספי מוגדר וגבוה- בהתאם לסיווג הקבלני הרשום.

מכרזים- רק קבלן רשום רשאי יהיה להעמיד את עצמו למכרזים הנפתחים על ידי גופים ממשלתיים, מקומיים ומוסדיים, בין אם במישרין ובין אם כקבלן משנה עבור קבלן ראשי רשום. למעשה, בעל מקצוע שאינו קבלן רשום מגביל מראש את היקף עבודתו ואפשרויות התעסוקה שלו.

גיוס עובדים זרים- רק קבלן רשום יזכה להיתר העסקת עובדים זרים, היתר חשוב ונדרש בענף.

 

התחל שיחה בווצאפ
היי, איך אפשר לעזור?
התחל שיחה
שלום איך נוכל לעזור?
Skip to content