Polygraph

העלאת סיווג קבלני

תמונה של העלאת סיווג קבלני

העלאת סיווג קבלני – קבלן רשום הוא בעל מקצוע בענף הבניה הראשי, או באחד מתחומי המשנה, אשר הוכר על ידי רשם הקבלנים ונרשם בפנקס הקבלנים הארצי.

רשם הקבלנים הוא גוף מוסמך, אשר הוקם על ידי המדינה, וכפוף למשרד הבינוי והשיכון, אשר מטרתו היא לצמצם פעילות ועבודה לא מקצועית בתחומי הבינוי ובענפי המשנה, באמצעות קביעת תבחינים ומתן אסמכתא לבעלי מקצוע העומדים בהם, כמו גם להוות סמכות בירור ושיפוט לתלונות על קבלנים, לרבות הסמכות להטיל סנקציות ומגבלות.

רשם הקבלנים ופנקס הרישום מהווים כלי בידי הציבור למספר צרכים ותועלות:

  • איתור קבלן מורשה אשר עומד בתבחיני מקצועיות כפי שנקבעו על ידי רשם הקבלנים.
  • ווידוא הסמכה ורישום- האם בעל מקצוע אשר מציג את עצמו כקבלן מורשה הוא אכן כזה.
  • גורם מוסמך לטיפול בתלונות הציבור על קבלנים רשומים.

התנהלות קבלנים מול רשם הקבלנים

רשם הקבלנים אחראי על מספר היתרים ופעולות אל מול קבלנים בישראל. אל משרדי הרשם ניתן לפנות במספר סיטואציות:

  • בקשת רישום קבלן בפנקס הקבלנים על ידי בעלי מקצוע.
  • העלאת סיווג קבלני לקבלן רשום.
  • בקשה להנפקת רישיון קבלן דו שנתי.

מהו הליך העלאת סיווג קבלני

העלאת סיווג קבלני היא בקשה אשר מפנים קבלנים רשומים אל רשם הקבלנים, במטרה להגדיל את היקף סכום הפרויקטים במסגרתו הם מורשים לעבוד.

בקשת רישום קבלן ברשם הקבלנים בוחנת את מקצועיות הקבלן בפרמטרים הנוגעים להשכלה והכשרה, ניסיון מעשי ועמידה בהצלחה בבחינה מקצועית.

אישור הרישום הניתן לכל קבלן, ניתן תחת סיווג 1. הסיווג הקבלני המייצג את התקרה הגבוהה ביותר של עלות פרויקט שיכול הקבלן לקחת על עצמו.

לסיווג הקבלני קיימות 5 דרגות, כאשר קבלן בסיווג 1 יזכה להיתר עבודות בתקרה הנמוכה ביותר מבין הסיווגים (תקרת פרויקט בסכום בן עד 2,665,000 ₪), בעוד שסיווג קבלני דרגה 5 מתיר קבלת פרויקטים ללא תקרה ומגבלה.

העלאת סיווג קבלני

הליך העלאת סיווג קבלני בעצם מאפשר לקבלנים רשומים בעלי ניסיון, להגדיל את היקף העבודה וההכנסות, בהתבסס על ניסיונם ומקצועיותם.

העלאת סיווג קבלני- תנאים

הגשת בקשת העלאת סיווג קבלני מיועדת עבור קבלנים רשומים אשר מחזיקים בסיווג האמור במשך שנה אחת (מיום קבלת האישור/הרישום בפנקס הקבלנים).

העלאת סיווג

העלאת הסיווג ניתנת בצורה סדירה ומדורגת- ניתן לקפוץ סיווג אחד בכל בקשה, ולא ניתן להעלות סיווג ללא רצף מספרי (לא ניתן לעלות מסיווג 1 לסיווג 3 וכדומה).

העלאת הסיווג דורשת מן הקבלן הוכחה על פעילות ועבודה בהיקף הקרוב לתקרה המותרת במסגרת הסיווג: על הקבלן לספק אסמכתאות לעבודה בפרויקט בשווי 70% מן התקרה לסיווג הקיים, או בשני פרויקטים ששווים הכלול מגיע או עולה על סכום התקרה האמורה.

עוד שירותים שמשרדינו מספק:

רישום קבלנים על המידע >>  | העסקת עובדים פלסטינים בישראל >> 

בקשה להעלאת סיווג תכלול:

חוזה עבודה ישיר אל מול הלקוח או חוזה עבודה לקבלן משנה אל מול קבלן ביצוע ראשי

אישור כתוב ממזמין העבודה המאשר את סיום הפרויקט על ידי הקבלן המבקש את העלאת סיווג קבלני, לרבות התייחסות לעמידה בלוחות זמנים ואיכות ביצוע.

כתבי כמויות

נתונים כספיים ודו"ח רואה חשבון

תצהיר העסקת מהנדס

היתרי בניה, תכניות וטופס 4 לפרויקטים מסוג בניה שניהל הקבלן וביצועם הסתיים.

אישור היעדר הרשעה פלילית.

לסיכום:

הטיפול בבקשה על ידי רשם הקבלנים מתבצע כנגד כלל המסמכים האמורים, תוך בחינת אמינות המידע, בהליך בירוקרטי המתנהל במשרדי הרשם, ללא נוכחות הקבלן הרשום החתום על הבקשה.

דחיות של בקשה להעלאת סיווג נוגעות פעמים רבות בהתנהלות בירוקרטית כושלת או חסרה, ויוצרות עיכוב של ממש ואף אובדן הזדמנויות עבור הקבלן הרשום, ומומלץ לנהל הליך זה באמצעות סיוע מקצועי.  להתייעצות עם תנופה לתעסוקה עבור העלאת סיווג קבלני חייגו עכשיו – 073-7773886

התחל שיחה בווצאפ
היי, איך אפשר לעזור?
התחל שיחה
שלום איך נוכל לעזור?
Skip to content