Polygraph

דיווח שכר עובדי שטחים

תמונה של דיווח שכר עובדי שטחים

דיווח שכר עובדי שטחים כל המידע במאמר הקרוב העסקת עובדים פלסטיניים בשטחי ישראל, מותרת בכפוף למספר תנאים ותקנות:

  • העסקת עובדים פלסטינים תחת מעמד עובדים זרים בענפים הבאים בלבד: ענף הבניין, ענף החקלאות, ענף התיירות: מלונאות, אירוח ומסעדנות, מוסדות סיעודיים וענף התעשייה והשירותים.
  • העסקה תחת היתר מעסיק, הניתנת לכל מעסיק בהיקף מוגבל וכנגזרת למכסות ההעסקה הקבועות בענף.
  • העסקה של עובד בעל היתר עבודה בתוקף בישראל.
  • תשלום שכר, ושמירה על תנאי עבודה, תנאים סוציאליים והפרשות כנדרש בחוק.
  • כחוק- ניהול יומן העסקה ודיווח כחוק לרשויות ההגירה.

כיצד מתבצע דיווח שכר עובדי שטחים

כל מעסיק באחד מן הענפים האמורים, אשר מחזיק בהיתר העסקת עובדים פלסטינים, מחויב לבצע דיווח שכר עובדי שטחים, אל מול אגף השירות למעסיקים המהווה זרוע תפעולית של רשות האוכלוסין וההגירה.

הדיווח מתבצע באופן פרטני עבור כל עובד שטחים, מדי חודש עם גמר תחשיב השכר, ולא יאוחר מתאריך ה-5 לחודש העוקב לשכר.

דיווח שכר עובדי שטחים יכול להתבצע ידנית בלשכות הרשות או באמצעים דיגיטליים.

כל מעסיק בעל היתר להעסקת עובדים פלסטיניים, המממש היתר זה ומעסיק בפועל, עובד אחד או יותר, מחויב בניהול יומן העסקה.

עוד שירותים שתמצאו אצלנו:

רישום קבלנים כל המידע>> 

עורך דין עובדים זרים >>

יומן העסקה לעובד יכלול פירוט של המידע הבא:

פירוט ימי עבודה בפועל

שכר הבסיס הקבוע לעובד במסגרת החוק או במסגרת הסכם העבודה

תעריף שעת עבודה

שעות העבודה על פי פירוט יומי, שעת הגעה ושעת עזיבה

שעות נוספות בפירוט על פי יום ותחשיב

ניכוי הפסקות

עבודה בימי חג

זכאות, צבירה ופדיון ימי חופשה

צבירה ו/או מימוש של ימי מחלה

ימי שמחה מוכרים או ימי אבלות עובד

תשלום נסיעות

תשלום מקדמות על חשבון שכר

מענקים, בונוסים והטבות כספיות שונות

צבירה ותשלום בגין דמי הבראה

תשלום בגין ביגוד

הפרשות עובדים

הפרשות עובד והפרשות מעביד בעבור קרן פנסיה, ביטוח נהלים, קרן השתלמות ופוליסות חיסכון וביטוח אחרות.

דיווח שכר עובדי שטחים לאגף שירות מעסיקים ברשות ההגירה והאוכלוסין למעשה נועד להעביר את תחשיב שכר העובד על פי חבות מעסיק ובהתאם לניכויים הנדרשים בחוק. אגף שירות מעסיקים יבצע את תחשיב שכר הנטו של העובד לעומת חבות הברוטו של המעביד, וימסור למעביד נתונים אלו.

לסיכום:

דיווח שכר עובדי שטחים מחייב את המעסיק בתשלום שכר הנטו לעובד, כפי שנקבע, בהעברה ישירה לחשבון הבנק שנמסר על ידו. תשלום לעובד זר- פלסטיני יבוצע בהעברה בנקאית מחשבון המעסיק בלבד, לחשבון הבנק של העובד ברשות הפלסטינית, תחת שידור משכורת.

יתרת השכר, חבויות מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות היטלים אחרים- תועבר על ידי המעסיק, ותחת שם העובד, אל אגף שירות המעסיקים, שיהיו אחראים על הסדרת החבויות והתשלומים הללו כנדרש בחוק, כמו גם תיעוד ורישום מסודר. נוסף להפרשי השכר יעביר המעסיק לאגף שירות מעסיקים סכום נוסף המהווה 0.8% משכר העובד, שישולם על חשבון המעסיק, לטובת העמותה לקידום אגף הבנייה בישראל.

התחל שיחה בווצאפ
היי, איך אפשר לעזור?
התחל שיחה
שלום איך נוכל לעזור?
Skip to content